ช่องทางกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า โลโก้ ตัวอักษรและสัญลักษณ์ในการให้บริการ (รวมเรียกว่า 'เครื่องหมายการค้า') ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของท็อปแบรนด์ช้อป24.คอม ภายใต้ บริษัท เยอรมันสปอร์ตแอนด์ไลฟ์สไตล์ จำกัด ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นการให้สิทธิ์หรืออนุญาตให้ ใช้สิทธิ์ ไม่ว่าโดยนัย นิ่งเฉย หรือในลักษณะใดก็ตามในเครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากท็อปแบรนด์ช้อป24.คอม ภายใต้ บริษัท เยอรมันสปอร์ตแอนด์ไลฟ์สไตล์ จำกัด ห้ามมิให้นำเครื่องหมายการค้าและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปใช้งานนอกเหนือจาก ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยเด็ดขาด โปรดทราบว่าท็อปแบรนด์ช้อป24.คอม ภายใต้ บริษัท เยอรมันสปอร์ตแอนด์ไลฟ์สไตล์ จำกัด จะดำเนินคดีทางกฎหมายรวมทั้งการดำเนินคดีทางอาญาอย่าง ถึงที่สุดกับผู้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาในเว็บไซต์

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

รูปภาพ หรือ กราฟิกที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของท็อปแบรนด์ช้อป24.คอม ภายใต้ บริษัท เยอรมันสปอร์ตแอนด์ไลฟ์สไตล์ จำกัด หรือท็อปแบรนด์ช้อป24.คอม ภายใต้ บริษัท เยอรมันสปอร์ตแอนด์ไลฟ์สไตล์ จำกัด นำมาใช้งานโดยได้รับอนุญาตแล้ว ห้ามนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้งาน หากมิได้มีการอนุญาตไว้โดยเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษที่ระบุไว้ในที่อื่นของเว็บไซต์นี้ การนำรูปภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า นโยบายความเป็นส่วนตัวและ/หรือ กฎหมายในการเผยแพร่ ตลอดจนข้อบังคับและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสื่อสาร ข้อมูล ข้อความ และส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

Close
legal-chance